แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้…

/
2

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
3

กิจกรรมวันลอยกระทง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้…


          

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

กิจกรรมวันลอยกระทง