แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย 
นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน  และร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป

/
2

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” 

/
3

กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One 
ต้านภัยยาเสพติด” โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

/
4

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

/
5

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

/
6

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

/
7

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

/
8

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย 
นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน  และร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป


          

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” 


          

กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One 
ต้านภัยยาเสพติด” โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี


          

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี


          

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1


          

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน