แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันลอยกระทง

/
2

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
3

การแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

/
4

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย

/
5

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ

/
6

การจัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันลอยกระทง


          

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

การแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ


          

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย


          

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ


          

การจัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง