แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานบุคคล พฤศจิกายน

/
2

งานวิชาการ  พฤศจิกายน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานบุคคล พฤศจิกายน


          

งานวิชาการ  พฤศจิกายน