แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหลีกยุวชน       รุ่นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์กีฬาชุมชนชวนลีก 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนเสริมสร้างวินัย และฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬา

/
2

ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565         โดยรวมเงินสมทบทุนทำโรงทานไอศกรีมกะทิสด ณ วัดป่าศรีอุดมศักดิ์ บ้านโนนแปะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการ ทำบุญร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรมของเรา วัดของชุมชน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการนำนักเรียนจัดทำกระทง

/
3

ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

/
4

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวีระพงษ์ จันตรี ประธานเครือข่าย นางสาวดอกไม้ ชินโครต ศึกษานิเทศก์ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายบึงชวนลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มีการเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมกับให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยา โดยมีนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

/
5

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565    เป็นวันแรกของภาคการศึกษาพร้อมทั้งนำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและทำการพบปะนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหลีกยุวชน       รุ่นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์กีฬาชุมชนชวนลีก 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนเสริมสร้างวินัย และฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬา


          

ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565         โดยรวมเงินสมทบทุนทำโรงทานไอศกรีมกะทิสด ณ วัดป่าศรีอุดมศักดิ์ บ้านโนนแปะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการ ทำบุญร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรมของเรา วัดของชุมชน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการนำนักเรียนจัดทำกระทง


          

ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ


          

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวีระพงษ์ จันตรี ประธานเครือข่าย นางสาวดอกไม้ ชินโครต ศึกษานิเทศก์ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายบึงชวนลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มีการเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมกับให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยา โดยมีนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย


          

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565    เป็นวันแรกของภาคการศึกษาพร้อมทั้งนำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและทำการพบปะนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป