แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 นำโดยนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเพชรเริงรมย์ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนทั้งห้องเรียนห้องพิเศษและได้ชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3  เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

/
2

ด้วยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกิจกรรมนำเด็กนักเรียนรำวันลอยกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งแสดงออกถึงความออ่อนช้อยงดงามเหมาะสมกับประเพณีไทยและยังสอนให้นักเรียนรู้บุญคุณของแม่น้ำและปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอีกด้วย

/
3

ด้วยวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมด้วย โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนาตนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเพชรประกายแคมป์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การดูแลจากผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

/
4

ด้วยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการประวัติศาสตร์ โดยการศึกษาจากการ์ตูนอนิเมชัน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจความเป็นมาของประเทศไทยแต่ละเรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความน่าภาคภูมิใจให้กับคนไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 นำโดยนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเพชรเริงรมย์ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนทั้งห้องเรียนห้องพิเศษและได้ชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3  เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป


          

ด้วยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกิจกรรมนำเด็กนักเรียนรำวันลอยกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งแสดงออกถึงความออ่อนช้อยงดงามเหมาะสมกับประเพณีไทยและยังสอนให้นักเรียนรู้บุญคุณของแม่น้ำและปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอีกด้วย


          

ด้วยวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมด้วย โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนาตนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเพชรประกายแคมป์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การดูแลจากผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


          

ด้วยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการประวัติศาสตร์ โดยการศึกษาจากการ์ตูนอนิเมชัน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจความเป็นมาของประเทศไทยแต่ละเรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความน่าภาคภูมิใจให้กับคนไทย