แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย ปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

/
2

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยได้จัดการเรียนรู้ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย ปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


          

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยได้จัดการเรียนรู้ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทย