แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

         วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางปราณีต  ลีหัวสระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์  ตอพรม ครูพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
3

       โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระเบียบวินัยให้กับนักเรียน

/
4

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ The diary ประวัติศาสตร์ชาติไทย

/
5

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕รายงานดังภาพ

/
6

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

         วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางปราณีต  ลีหัวสระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์  ตอพรม ครูพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

       โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระเบียบวินัยให้กับนักเรียน


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ The diary ประวัติศาสตร์ชาติไทย


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕รายงานดังภาพ


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน