แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านซับยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

The Dairy บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

การบริการทันตกรรมอุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

The Dairy บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

การบริการทันตกรรมอุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี