แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง  ได้สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูน animation 

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดย นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๗ รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๖ รายการ เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันในระดับสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ต่อไป

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียน จำนวน ๑๒ ราย เข้าร่วมการเเสดงเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในชุดการเเสดง "รักข้ามคลอง" เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาบ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
5

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง พร้อมชุมชนบ้านหนองตะครอง ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความ่นาดู น่าอยู่ น่าเรียน สร้างความอบอุ่น ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนเรียนเเละผู้ปกครอง

/
6

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในช่วงเปิดทำการเรียนการสอน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง  ได้สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูน animation 


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดย นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๗ รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๖ รายการ เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันในระดับสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ต่อไป


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียน จำนวน ๑๒ ราย เข้าร่วมการเเสดงเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในชุดการเเสดง "รักข้ามคลอง" เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาบ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง พร้อมชุมชนบ้านหนองตะครอง ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความ่นาดู น่าอยู่ น่าเรียน สร้างความอบอุ่น ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนเรียนเเละผู้ปกครอง


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในช่วงเปิดทำการเรียนการสอน