แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

     วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ ความอดทน ความมีน้ำใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตามหลักการของลูกเสือ

/
2

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนปากจาบวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับนักเรียนสู่่รั้วเขียว-ขาว อีกครั้ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เรียบร้อย นักเรียนมีความกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้า คณะครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง และดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรม

/
3

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนปากจาบวิทยา รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการ นำโดย นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยมีนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ร่วมให้กำลังใจ คณะกรรมการได้เยี่ยมชมห้องเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และชมการแสดงวงดนตรีสตริงของนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตลอดจนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

/
4

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมกับชุมชนใน ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันจัดทำกระทงเพื่อจำหน่าย โดยเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงวงดนตรีสตริงของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี

/
5

     วันที่ 10 - 11 พศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

     วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ ความอดทน ความมีน้ำใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตามหลักการของลูกเสือ


          

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนปากจาบวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับนักเรียนสู่่รั้วเขียว-ขาว อีกครั้ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เรียบร้อย นักเรียนมีความกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้า คณะครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง และดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรม


          

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนปากจาบวิทยา รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการ นำโดย นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยมีนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ร่วมให้กำลังใจ คณะกรรมการได้เยี่ยมชมห้องเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และชมการแสดงวงดนตรีสตริงของนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตลอดจนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป


          

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมกับชุมชนใน ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันจัดทำกระทงเพื่อจำหน่าย โดยเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงวงดนตรีสตริงของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี


          

     วันที่ 10 - 11 พศจิกายน 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์