แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อ วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูนำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

/
2

เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ซึ่งเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนักเรียนเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมและมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

/
3

เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร นางประณีต ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) และนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ทำการตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนะแนวทางในการเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
4

เมื่อ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร นำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

/
5

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายบุญส่ง ชัยวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านโคกหินตั้ง ผู้ใหญ่บ้านโปร่งมีชัย ชาวบ้านโคกหินตั้งและโปร่งมีชัย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวโพด ณ แปลง รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และ แปลง รร.บ้านโปร่งมีชัย โดยท่านรองฯไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านโคกหินตั้งและบ้านโปร่งมีชัย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และยังร่วมช่วยเก็บเกี่ยวข้าวโพดในครั้งนี้

/
6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดโคกหินตั้ง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนักเรียนได้ร่วมรำเปิดงานในพิธีลอยกระทงและได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงไอติม แล้วนำไปลอยในเวลากลางคืน เพื่อแสดงความกตัญญูตกเวทีต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อ วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูนำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ


          

เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ซึ่งเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนักเรียนเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมและมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต


          

เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร นางประณีต ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) และนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ทำการตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนะแนวทางในการเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

เมื่อ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร นำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


          

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายบุญส่ง ชัยวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านโคกหินตั้ง ผู้ใหญ่บ้านโปร่งมีชัย ชาวบ้านโคกหินตั้งและโปร่งมีชัย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวโพด ณ แปลง รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และ แปลง รร.บ้านโปร่งมีชัย โดยท่านรองฯไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านโคกหินตั้งและบ้านโปร่งมีชัย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และยังร่วมช่วยเก็บเกี่ยวข้าวโพดในครั้งนี้


          

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดโคกหินตั้ง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนักเรียนได้ร่วมรำเปิดงานในพิธีลอยกระทงและได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงไอติม แล้วนำไปลอยในเวลากลางคืน เพื่อแสดงความกตัญญูตกเวทีต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา