แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,จัดทำแบบคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,จัดทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการสำรวจความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนบงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ

/
2

งานบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง และจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
3

งานบริหารวิชาการได้ดำเนินการกิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง และกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,จัดทำแบบคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,จัดทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการสำรวจความเสียหายและการขอรับการสนับสนุนบงบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ


          

งานบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง และจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

งานบริหารวิชาการได้ดำเนินการกิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง และกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน