แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่  2 / 2565

/
2

โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565

/
3

กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565

/
5

กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565

/
6

กิจกรรมตามรอยพ่อสอน  (โครงการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่  2 / 2565


          

โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565


          

กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2565


          

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมตามรอยพ่อสอน  (โครงการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา)