แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย ประจำปี 2565

/
2

- กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

- นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย ประจำปี 2565


          

- กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565


          

- นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565