แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สอบธรรมศึกษา

    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 –6  จำนวน  12  คน ไปสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล
(ผ่องประชาสรร) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม

/
2

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเตรียมตวามพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศผอ.รร.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

   โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่าน ทีได้ให้คำแนะนำ พร้อมให้กำลังใจใน
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

/
3

The Diary “บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยศึกษาคลิปรายการ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ผ่านทางช่องทาง Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใน รากเหง้าของความเป็นไทย ซึ้งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

 

/
4

วันลอยกระทง

    เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดย นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดบางอำพันธ์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และนำไปลอยที่วัด เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่คงคา

/
5

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย

        วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล–หัวทะเล ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดย นายประวิทย์  อาชาพร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สอบธรรมศึกษา

    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 –6  จำนวน  12  คน ไปสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล
(ผ่องประชาสรร) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณอันพึงประสงค์
และเป็นคนดีของสังคม


          

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเตรียมตวามพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศผอ.รร.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

   โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่าน ทีได้ให้คำแนะนำ พร้อมให้กำลังใจใน
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


          

The Diary “บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยศึกษาคลิปรายการ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” ผ่านทางช่องทาง Youtube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใน รากเหง้าของความเป็นไทย ซึ้งมีเนื้อหาที่ถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

 


          

วันลอยกระทง

    เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดย นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดบางอำพันธ์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และนำไปลอยที่วัด เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่คงคา


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย

        วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล–หัวทะเล ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดย นายประวิทย์  อาชาพร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)