แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565