แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ท่าน ผอ.สุวิทย์  แก้วเพชร ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์  ผอ.เรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์  ประธานครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร  ศน.สุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิด ภาคเรียน ที่ 2       ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจคณะครู  โรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
2

นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ท่าน ผอ.สุวิทย์  แก้วเพชร ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์  ผอ.เรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์  ประธานครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร  ศน.สุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิด ภาคเรียน ที่ 2       ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจคณะครู  โรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี