แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 "โครงการพาน้องกลับมาเรียน"

/
2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 "นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 "โครงการพาน้องกลับมาเรียน"


          

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 "นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565