แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
2

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ให้การต้อนรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายเรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นายวินชัย สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 เป็นการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน

/
3

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นายสุวิทย์ แก้วเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 การออกเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ คณะครูได้ทราบข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

/
4

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพาเด็กๆ เข้าค่าย "ผจญภัยไขความลับป่า (Secrets of the Jungle)" เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยาและโรงเรียนหนองประดู่วิทยา  จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองมัน และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการบริษัทฯ  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ประสบการณ์จากการเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของ 'พื้นที่สีเขียว' รวมถึงความสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนธรรมชาติในบ้านเกิดและพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนร่วมดูแลปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกัน

/
5

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูน Animation เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/
6

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับมอบทุนกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ให้การต้อนรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายเรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นายวินชัย สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 เป็นการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน


          

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นายสุวิทย์ แก้วเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 การออกเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ คณะครูได้ทราบข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี


          

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพาเด็กๆ เข้าค่าย "ผจญภัยไขความลับป่า (Secrets of the Jungle)" เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยาและโรงเรียนหนองประดู่วิทยา  จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองมัน และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการบริษัทฯ  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ประสบการณ์จากการเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของ 'พื้นที่สีเขียว' รวมถึงความสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนธรรมชาติในบ้านเกิดและพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนร่วมดูแลปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกัน


          

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูน Animation เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเรื่องราวในอดีตและเข้าใจรากเหง้าของความเป็นไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


          

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับมอบทุนกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา