แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนหัวสระวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

/
2

การประชุม PLC 

/
3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

/
4

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
5

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


          

การประชุม PLC 


          

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 


          

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓


          

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย