แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย ประจำปี 2565

/
2

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
4

- กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

/
5

- นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

/
6

- กิจกรรมอบรม “วัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”

/
7

กิจกรรม the diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

/
8

- ตรวจสุขภาพนักเรียนและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

/
9

- พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย ประจำปี 2565


          

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565


          

- นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


          

- กิจกรรมอบรม “วัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”


          

กิจกรรม the diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์"


          

- ตรวจสุขภาพนักเรียนและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค


          

- พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า