แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

      วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล

(ผ่องประชาสรรค์)

/
2

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเช้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และห้องต่างๆ ในภาคบ่ายร่วมยินดีกับนักกีฬาที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับเครือข่าย และได้นำชัยชนะมาให้กับโรงเรียน

/
3

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2565

/
4

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 6 คน เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีพระครูปริยัติชโยดม ดร.รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

/
5

        วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไฟโรจน์วงศ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 

นางสุกัญญา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์  และนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา

  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้ง    ให้กำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โรงเรียนบ้านหนองดงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่แนะนำแนวทางในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

      วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล

(ผ่องประชาสรรค์)


          

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเช้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และห้องต่างๆ ในภาคบ่ายร่วมยินดีกับนักกีฬาที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับเครือข่าย และได้นำชัยชนะมาให้กับโรงเรียน


          

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2565


          

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 6 คน เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีพระครูปริยัติชโยดม ดร.รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)


          

        วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไฟโรจน์วงศ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 

นางสุกัญญา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์  และนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา

  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้ง    ให้กำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โรงเรียนบ้านหนองดงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่แนะนำแนวทางในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ