แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านละหานค่ายได้ร่วมกันถวายเงินกฐิน ณ วัดป่าบ้านละหานค่าย

2. คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

/
2

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นทางด้านการสอน ให้กับคุณครู

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

/
3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันถวายเงินกฐิน ณ วัดป่าบ้านละหานค่าย

/
4

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านละหานค่ายได้ร่วมกันถวายเงินกฐิน ณ วัดป่าบ้านละหานค่าย

2. คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป


          

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นทางด้านการสอน ให้กับคุณครู

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน


          

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันถวายเงินกฐิน ณ วัดป่าบ้านละหานค่าย


          

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565