แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร้อยรัดดวงใจ มอบให้ครูและนักเรียนของเรา และกิจกรรมวันคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 

/
2

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ได้ส่งนักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายหนองบัวระเหวเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย.2565ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก และ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าช้าง(ป่าไม้อุทิศ3)เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจมีผลดีต่อบุคลิกภาพ อารมณ์สติปัญญา และสังคม ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร้อยรัดดวงใจ มอบให้ครูและนักเรียนของเรา และกิจกรรมวันคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 


          

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ได้ส่งนักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายหนองบัวระเหวเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย.2565ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก และ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าช้าง(ป่าไม้อุทิศ3)เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจมีผลดีต่อบุคลิกภาพ อารมณ์สติปัญญา และสังคม ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย