แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ช่วงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยครูประจำชั้นได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคัดกรองนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

/
2

        วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโป่งขุนเพชรให้ผู้ปกครองทราบ  พร้อมทั้งมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน

/
3

        วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่     ดร.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ช่วงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยครูประจำชั้นได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ข้อมูลครอบครัว และข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคัดกรองนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม


          

        วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโป่งขุนเพชรให้ผู้ปกครองทราบ  พร้อมทั้งมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน


          

        วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่     ดร.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน