แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านดอนกอก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ของ นางสาวสุธาทิพย์ บุญพิมพ์

4. การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

5. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ ของ นางสาวพัชรา  อัคจันทร์ นางสาวกนกวรรณ   นิระวรรณ และ นางสาวอัจฉรา โหน่งวัน

/
2

1. โรงเรียนบ้านดอนกอกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

2. โรงเรียนบ้านดอนกอกได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีประจำเครือข่ายหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ของ นางสาวสุธาทิพย์ บุญพิมพ์

4. การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

5. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ ของ นางสาวพัชรา  อัคจันทร์ นางสาวกนกวรรณ   นิระวรรณ และ นางสาวอัจฉรา โหน่งวัน


          

1. โรงเรียนบ้านดอนกอกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

2. โรงเรียนบ้านดอนกอกได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีประจำเครือข่ายหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565