แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการเตรียม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จาก นางสำอาง  คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางอุษณีย์  แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด พร้อมด้วยนางสาวอัญญ์นิตา  ต่อสกุล  ศีกษานิเทศก์  เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
2

เมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
3

เมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมงานเลี้ยงส่งคุณครูสมจิน  ลีลาศ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนใหม่ พร้อมเดินทางไปส่งที่โรงเรียนวังม่วง

   

/
4

รายงานขัอมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนตุลาคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการเตรียม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จาก นางสำอาง  คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางอุษณีย์  แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด พร้อมด้วยนางสาวอัญญ์นิตา  ต่อสกุล  ศีกษานิเทศก์  เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมงานเลี้ยงส่งคุณครูสมจิน  ลีลาศ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนใหม่ พร้อมเดินทางไปส่งที่โรงเรียนวังม่วง

   


          

รายงานขัอมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนตุลาคม