แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 24 คน พร้อมกับคณะครูผู้ฝึกสอน ผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

/
2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยมีสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังกะทะ และใกล้เคียงเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 24 คน พร้อมกับคณะครูผู้ฝึกสอน ผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


          

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยมีสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังกะทะ และใกล้เคียงเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว