แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนทำกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

/
2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประธานเครือข่ายไทรทอง นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด และ นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

/
3

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ได้มอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

/
4

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (เครือข่ายไทรทอง) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนทำกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


          

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประธานเครือข่ายไทรทอง นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด และ นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน


          

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ได้มอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป


          

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (เครือข่ายไทรทอง) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565