แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสานสนเทศ  ประจำเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสานสนเทศ  ประจำเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2565