แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

4 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนได้นำผลผลิตทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียนได้ช่วยร่วมทำบุญในงานบุญกฐินในชุมชน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

4 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนได้นำผลผลิตทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียนได้ช่วยร่วมทำบุญในงานบุญกฐินในชุมชน