แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านช่องทาง DLTV รายการ “เดอะไดอารี่” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย (นโยบาย)

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตานา ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 และรแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว

/
4

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

/
5

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานาประจำเดือนพฤศจิกายน และการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านช่องทาง DLTV รายการ “เดอะไดอารี่” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย (นโยบาย)


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 และรแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานาประจำเดือนพฤศจิกายน และการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  2/2565