แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป

/
2

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ

/
4

แบบรายงานการบริหารงานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป


          

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ


          

แบบรายงานการบริหารงานนโยบาย