แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 / 2565

/
2

ทำบุญกฐินสามัคคีวัดบ้านท่าช้าง

/
3

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565 

/
4

สืบสานประเพณีลอยกระทง

/
5

เผยแพร่ศาสนา

/
6

กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ รอบคัดเลือก

/
7

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา

/
8

พิธี เปิด - ปิด งานกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์

/
9

จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ The Diary ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

/
10

ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

/
11

เยี่ยมบ้านนักเรียน

/
12

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 จำนวน 21 หลังคาเรือน ได้รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อปรับปรุงพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 / 2565


          

ทำบุญกฐินสามัคคีวัดบ้านท่าช้าง


          

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565 


          

สืบสานประเพณีลอยกระทง


          

เผยแพร่ศาสนา


          

กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ รอบคัดเลือก


          

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา


          

พิธี เปิด - ปิด งานกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์


          

จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ The Diary ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์


          

ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


          

เยี่ยมบ้านนักเรียน


          

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 จำนวน 21 หลังคาเรือน ได้รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อปรับปรุงพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น