แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปผลการแข่งขันกีฬา

เครือข่ายหนองบัวระเหวเกมส์

ชนะเลิศ ????วิ่งอนุบาลหญิง

รองชนะเลิศ???? ฟุตซอล อนุบาล

รองชนะเลิศ???? ฟุตซอล ประถม 4-5-6

รองชนะเลิศ???? ตะกร้อชาย ประถม

รองชนะเลิศ???? ขว้างบอลอนุบาล

/
2

23 พ.ย.65 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2565

/
3

วันที่ 22 พ.ย. 66 กิจกรรม เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปผลการแข่งขันกีฬา

เครือข่ายหนองบัวระเหวเกมส์

ชนะเลิศ ????วิ่งอนุบาลหญิง

รองชนะเลิศ???? ฟุตซอล อนุบาล

รองชนะเลิศ???? ฟุตซอล ประถม 4-5-6

รองชนะเลิศ???? ตะกร้อชาย ประถม

รองชนะเลิศ???? ขว้างบอลอนุบาล


          

23 พ.ย.65 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2565


          

วันที่ 22 พ.ย. 66 กิจกรรม เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์