แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ นายศุภวิชญ์ คำแดง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวชริศ รุจิยาปนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการสำอาง คำเสียง รองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ ดิษสอน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้เกียรติเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้

/
2

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล หลวงบรรเทาเกมส์ครั้งที่ ๓๐ ณ เทศบาลตำบลจัตุรัสทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

3

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ๒๐๒๒ " ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

/
4

วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิเขต ๓ นางวศินี จิตรกล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ และ นางสาวเยาวลักษ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน ๒ ราย คือ นางสาววรรณิภา หรรษา วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย และนางสาวปวีณ์สุดา จงเพียร วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/
5

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ นายศุภวิชญ์ คำแดง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวชริศ รุจิยาปนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการสำอาง คำเสียง รองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ ดิษสอน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้เกียรติเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้


          

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล หลวงบรรเทาเกมส์ครั้งที่ ๓๐ ณ เทศบาลตำบลจัตุรัสทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้


          

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ๒๐๒๒ " ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้


          

วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิเขต ๓ นางวศินี จิตรกล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ และ นางสาวเยาวลักษ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน ๒ ราย คือ นางสาววรรณิภา หรรษา วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย และนางสาวปวีณ์สุดา จงเพียร วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


          

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ