แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

/
2

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมสาธิตการทำหลุมขยะเปียกจาก อบต.นายางกลัก

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


          

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมสาธิตการทำหลุมขยะเปียกจาก อบต.นายางกลัก