แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

/
2

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

/
3

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

/
4

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 – ป.3 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565


          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


          

The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย


          

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 – ป.3 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์