แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565

/
2

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565


          

นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
2/2565