แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองได้รับกานิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565

 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมงานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

 

/
2

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  จัดกิจกรรมบูรณาการ การทำกระทงด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

/
3

วันจันทร์  ที่ 28 พฤจิกายน 2565 นางสาวอรทัย  คล้ายสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง   จัดกิจกรรมการจัดการยะเปียกลดโลกร้อนภายในโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเสลี่ยงทองและหมู่บ้านคลองไทร สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเปียกเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการจัดการยะเปียก

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองได้รับกานิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565

 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมงานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

 


          

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  จัดกิจกรรมบูรณาการ การทำกระทงด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก


          

วันจันทร์  ที่ 28 พฤจิกายน 2565 นางสาวอรทัย  คล้ายสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง   จัดกิจกรรมการจัดการยะเปียกลดโลกร้อนภายในโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเสลี่ยงทองและหมู่บ้านคลองไทร สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเปียกเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการจัดการยะเปียก