แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การคัดแยกขยะเปียกในโรงเรียน

/
2

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การคัดแยกขยะเปียกในโรงเรียน


          

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน