แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทงของชุมชนหมู่บ้านห้วยหินฝน พร้อมทั้งช่วยชุมชนทำกระทงมาจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายวัดป่าโพธิ์ศรีสมภรณ์อีกด้วย

/
2

ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับ คุณครูบุษยา หมายเกี่ยวกลาง และคุณครูนันทนา คล้ายใจตรง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทงของชุมชนหมู่บ้านห้วยหินฝน พร้อมทั้งช่วยชุมชนทำกระทงมาจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายวัดป่าโพธิ์ศรีสมภรณ์อีกด้วย


          

ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับ คุณครูบุษยา หมายเกี่ยวกลาง และคุณครูนันทนา คล้ายใจตรง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565