แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

  วัน พุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้ดำเนินการ ออกติดตาม นิเทศการจัด   การเรียนการสอน ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

/
2

รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

  วัน พุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้ดำเนินการ ออกติดตาม นิเทศการจัด   การเรียนการสอน ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 


          

รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕