แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

/
2

เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความ เข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้อง ประชุมภูมิจัตุภูมิ

/
3

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
5

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

/
6

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
7

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

/
8

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
9

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน


          

เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความ เข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้อง ประชุมภูมิจัตุภูมิ


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา