แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑. การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนาเข้าร่วมอบรมดารถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดเมล็ดพันธ์ และการเพราะเมล็ดพันธ์อะโวคาโด

๓. กิจกรรมวันมหาธีราชการเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

๔. จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย

/
2

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๖

/
3

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม Big Cleaning

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาสัมพันธ์ชุมชน ร่วมทำกระทงและร่วมงานกฐิน

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๔. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นเจ้าภาพแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายทุ่งกระเจียว

 

 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑. การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนาเข้าร่วมอบรมดารถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดเมล็ดพันธ์ และการเพราะเมล็ดพันธ์อะโวคาโด

๓. กิจกรรมวันมหาธีราชการเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

๔. จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๖


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม Big Cleaning

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาสัมพันธ์ชุมชน ร่วมทำกระทงและร่วมงานกฐิน

๓. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๔. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นเจ้าภาพแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายทุ่งกระเจียว