แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการ และผู้ปกครองนักเรียน 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

/
3

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ "การประดิษฐ์กระทง"

/
4

การนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
5

การรับการตรวจสุขภาพปากและฟัน ของ รพสต.วังใหม่พัฒนา

/
6

การประเมินครูผู้ช่วย "นายปราบศึก ชูเชิด"

/
7

การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายทุ่กระเจียว ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการ และผู้ปกครองนักเรียน 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565


          

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ "การประดิษฐ์กระทง"


          

การนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

การรับการตรวจสุขภาพปากและฟัน ของ รพสต.วังใหม่พัฒนา


          

การประเมินครูผู้ช่วย "นายปราบศึก ชูเชิด"


          

การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายทุ่กระเจียว ปีการศึกษา 2565