แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มเครือข่าย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มเครือข่าย