แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   

/
2

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่   


          

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่