แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.วันที่ 8 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

2.วันที่ 9 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

3.วันที่ 29-30 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา

หลักฐานอ้างอิง
          

1.วันที่ 8 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

2.วันที่ 9 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

3.วันที่ 29-30 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา